خانه / Uncategorized / بسته شدن رودخانه زاب به روی عراق صحت ندارد

بسته شدن رودخانه زاب به روی عراق صحت نداردبەگزارش ایرنا، روز دوشنبە هیاتی از مسئولین استان سلیمانیە با ‘سعداللە مسعودیان’ سرکنسول ایران در این شهر دیدار کردە و موضوع بسته شدن مسیرهای آبی رودخانە زاب کوچک بە اقلیم کردستان عراق توسط ایران را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
بە دنبال این دیدار، سرکنسول ایران در سلیمانیە در گفت وگو با رسانە ها تصریح کرد: اگرچە ایران و اقلیم کردستان عراق درخصوص نحوه مدیریت آبهای رودخانەهای زاب کوچک و سیروان هیچ گونە توافق نامەای منعقد نکرده اند اما تهران از منظر انسانی بە این موضوع می نگرد و مسیرهای آبی را بر روی ساکنان اقلیم کردستان عراق نخواهد بست.
مسعودیان افزود: با توجە بە نگرانی ساکنین مناطق پشدر و قلعە دزە واقع در استان سلیمانیه هیات مشترکی از مسئولین استان سلیمانیە و کنسولگری ایران بە منظور بررسی میدانی موضوعات آبی ، راهی این مناطق خواهند شد.
وی همچنین از دولت اقلیم کردستان عراق خواست درخصوص چگونگی بهرە برداری از منابع آبی رودخانەها با بغداد هماهنگی لازم را انجام دهد.
در روزهای اخیر شماری از رسانه های منطقه مدعی شدند : ایران مسیرهای آبی منتهی به رودخانه زاب کوچک را مسدود کرده و در نتیجه این اقدام ، بحران کم آبی در برخی مناطق استان سلیمانیه رخ داده است.
شبک**خاورم**2**351**380**1392انتهای پیام /*


درباره gohari