خانه / Uncategorized / تهیه علوفه دام ازضایعات پوست پسته در مه ولات

تهیه علوفه دام ازضایعات پوست پسته در مه ولاتمهندس احمد نادری سه شنبه در گفت وگو باخبرنگار ایرنا گفت : بخش کشاورزی درشهرستان مه ولات ازجایگاه ویژه ای برخوردارمی باشد چراکه حدود 90 درصد اشتغال مردم در حوزه دامپروری و کشاورزی است و در حقیقت حیات اقتصادی واشتغال این شهرستان به پویایی وتوسعه پایدار این بخش وابسته است .
به گفته وی ، برهمین اساس فعالیت های دامداری بواسطه ایجاد اشتغال دربین خرده مالکین باکمترین هزینه سرمایه ای ،از اهمیت بسزایی برخوردارمی باشد که متاسفانه در طی یک دهه گذشته بواسطه وقوع خشکسالی و از طرفی خاموشی چاه های کشاورزی برای مدیریت بحران درمنابع آبی باعث شده تامین علوفه مورد نیاز دام های موجود شهرستان بواسطه فقرمراتع و کاهش سطح زیرکشت محصولات زراعی و نبود سرچر و پس چر مزارع تعلیف دام ها بامشکلات جدی روبرو شد.
وی افزود: درهمین راستا و برای تامین بخشی ازعلوفه مورد نیاز دام های شهرستان استفاده از ضایعات پوست پسته پس از فرآوری بصورت تهیه سیلوی مخلوط با ذرت علوفه ای مورد توجه و در دستور کار قرارگرفت، و در سال جاری ازضایعات پوست پسته بصورت مخلوط باذرت علوفه ای به نسبت 30% ضایعات پوست پسته و70% ذرت علوفه ای به میزان 200تن سیلومخلوط تهیه شد که براساس گزارش آزمایشات انجام شده ازنظرکیفی بخصوص درارتباط بامیزان پروتئین علوفه و میزان کلسیم نیزنسبت به سیلوی ذرت علوفه ای تنها، برتری نشان می دهد.
به گفته وی در مراتع با اجرای طرح میزان 60تن از ضایعات پوست پسته تبدیل به علوفه قابل مصرف برای دام شد که ارزش آن معادل 120میلیون ریال برآورد می شود.
نادری خاطر نشان کرد: ضایعات پوست پسته شهرستان ازسطح 15هزار هکتارباغات بارور به میزان حداقل 40هزار تن درسال در حال حاضر تبدیل به کود و در باغات مورد استفاده قرار می گرفته است که در صورت حمایت از بهره برداران برای استفاده ازضایعات مذکور و توسعه سیلوهای مخلوط باذرت علوفه ای ،می توان سالانه حدود 32هزار تن علوفه با کیفیت مناسب برای تعلیف دام ها تهیه کرد که ارزش ریالی آن حدود 80میلیاردریال برآورد می شود و می تواند نقش بسزایی در راستای توسعه بخش دامداری شهرستان وتحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا کند.
فیض آباد، مرکز شهرستان 50 هزار نفری مه ولات در 207 کیلومتری مشهد قرار دارد.
خبرنگار: مهدی تنجو *انتشار: علی اصغرافتاده
9878/1744انتهای پیام /*


درباره gohari