خانه / Uncategorized / تورم تولید بخش برق در زمستان پارسال کاهش یافت

تورم تولید بخش برق در زمستان پارسال کاهش یافتبه گزارش دوشنبه ایرنا، گزارش مرکز ملی آمار نشان می دهد شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل زمستان سال ١٣٩٦ به عدد 114.73 رسید که نسبت به شاخص پاییز پارسال 1.52 درصد افزایش و نسبت به شاخص فصل مشابه سال 1395، 13.99 درصد کاهش یافت.
درصد تغییر میانگین شاخص کل بخش برق در چهار فصل منتهی به زمستان ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال 1395 (نرخ تورم سالیانه)، منفی 8.07 درصد بود که نسبت به پاییز سال ١٣٩٦ کاهش نشان داد.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعت اوج بار زمستان ١٣٩٦ به عدد 117.57 رسید که نسبت به شاخص فصل پیش 9.47 درصد رشد و نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل 5.35 درصد افت کرد.
درصد تغییر میانگین شاخص کل بخش برق در ساعت اوج بار در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال 1395 (نرخ تورم سالیانه)، 5.17 درصد کاهش یافت که نسبت به پاییز سال ١٣٩٦ کمتر شد.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعت میان ‌بار زمستان پارسال به عدد 109.62 رسید که نسبت به شاخص فصل پیش 1.4 درصد افزایش و نسبت به شاخص فصل مشابه سال پیش 14.21 درصد کاهش یافت.
درصد تغییر میانگین شاخص کل بخش برق در ساعت میان بار در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال 1395 (نرخ تورم سالیانه) 7.02 درصد کم شد.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعت کم ‌بار فصل زمستان پارسال به عدد 124.47 رسید که نسبت به شاخص پاییز 4.23 درصد و شاخص فصل مشابه سال 1395، 19.83 درصد کاهش نشان داد.
درصد تغییر میانگین شاخص کل بخش برق در ساعت کم بار چهار فصل منتهی به فصل زمستان پارسال نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن، 12.48 درصد کم شد.

** شاخص قیمت تولیدکننده معدن
گزارش شاخص قیمت تولیدکننده معدن در زمستان سال ١٣٩٦ به عدد ٢٥٢,٧ رسید که نسبت به شاخص پاییز 7.7 درصد و در مقایسه با فصل مشابه سال 1395، 24.4 درصد افزایش یافت.
درصد تغییر شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال 1395 (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش معدن) 17.3 درصد بود که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز پارسال رشد کرد.
در فصل مورد بررسی بخش «استخراج کانه های فلزی» بیشترین تاثیر را بر افزایش 7.7 درصدی شاخص قیمت بخش معدن گذاشت.
شاخص قیمت در بخش «استخراج کانه‌های فلزی» با 10.3 درصد افزایش نسبت به پاییز پارسال از عدد 231.7 به 255.7 رسید. این افزایش تحت تاثیر رشد 10.8 درصدی فعالیت‌ «استخراج سنگ های آهنی» قرار داشت.
شاخص قیمت تولیدکننده در فصل زمستان پارسال در فعالیت «استخراج سنگهای آهنی» به 322.2 رسید و بنابراین نسبت به فصل پاییز 10.8 درصد بیشتر شد؛ در حالی که شاخص قیمت بخش مورد بررسی در فصل پاییز رقم 290.8 بود و نسبت به تابستان 5.5 درصد افزایش یافته بود.
افزایش شاخص قیمت فعالیت «استخراج سنگ های آهنی» در فصل زمستان ١٣٩٦ به طورعمده ناشی از افزایش قیمت ماده معدنی «کنسانتره آهن» بود.
به گزارش ایرنا، شاخص بهای تولیدکننده و تاثیر آن بر اقتصاد، تفسیر متفاوتی از «تورم مصرف کننده» دارد.
تورم مصرف کننده به معنی افزایش سطح عمومی قیمت ها تعبیر می شود اما رشد تورم تولید به معنی خروج واحدهای تولیدی از شرایط رکودی است.
به طور کلی در علم اقتصاد شاخص بهای تولیدکننده* یک شاخص پیش نگرانه به شمار می رود که روند تغییرات قیمت ها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نشان می دهد.
این شاخص می تواند برای آگاهی زودهنگام از روند تورم به کار برده شود.
………………………………………
* Producer Price Index-PPI

اقتصام*9132*1961*انتهای پیام /*


درباره gohari