خانه / Uncategorized / مرکز آمار ایران نرخ تورم 12 ماه منتهی به بهمن 96 را اعلام کرد

مرکز آمار ایران نرخ تورم 12 ماه منتهی به بهمن 96 را اعلام کردبر اساس این گزارش، این نرخ در دوره مورد بررسی برای مناطق شهری 8.2 درصد و برای مناطق روستایی 9.1 درصد بوده که نشان دهنده افزایش یک دهم واحد درصد برای مناطق شهری و کاهش یک دهم واحد درصد برای مناطق روستایی است.
شاخص کل (بر مبنای١٠٠=1395) در بهمن ماه سال ١٣٩٦ برای کل کشور و مناطق شهری عدد ١١١,٢ و برای مناطق روستایی عدد 111.0 را نشان می‌ دهد که نسبت به ماه قبل برای کل کشور و مناطق شهری 0.3 درصد افزایش یافته و برای مناطق روستایی بدون تغییر بوده است.
افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ٨.٢ ، ٨.٤ و ٧.٤ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب 0.3 ، 0.1 ، و 0.8 واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در 12 ماه منتهی به بهمن ماه سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ٨,٣ درصد، مناطق شهری ٨.٢ درصد و مناطق روستایی ٩.١ درصد است که نسبت به همین اطلاع در دی ماه 1396برای کل کشور و مناطق شهری ٠.١ واحد درصد افزایش یافته است و برای مناطق روستایی ٠.١ واحد درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، شاخص گروه عمده «خوراکی ‌ها، آشامیدنی ‌ها و دخانیات» در این ماه برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب به عدد 115.5 ، 115.7 و 114.6 رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب 0.3 ، 0.4 و 0.2 درصد افزایش یافته است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور 10.7 درصد، مناطق شهری 11.0 درصد و مناطق روستایی 9.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات این گروه در 12 ماه منتهی به بهمن ماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور 12.8 ، مناطق شهری 13.0 و برای مناطق روستایی 12.5 درصد است. شاخص گروه «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب به عدد 115.7 ، 115.9 و 114.9 رسید که نسبت به ماه قبل برای کل کشور و مناطق شهری 0.3 درصد و برای مناطق روستایی 0.2 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب 10.8 ، 11.1 و 9.9 درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم 12 ماهه این گروه برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب 13.1 ، 13.2 و 12.8 درصد است.
شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در بهمن ماه 1396 برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب به عدد 109.5 ، 109.7 و 108.7 رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع برای کل کشور و مناطق شهری به ترتیب 0.2 و 0.3 درصد افزایش و برای مناطق روستایی 0.2 درصد کاهش یافته است. همچنین میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب 7.3 ، 7.5 و 5.9 درصد بوده است. نرخ تورم 12 ماه منتهی به بهمن ماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه، برای کل کشور و مناطق شهری 6.6 درصد و برای مناطق روستایی 7.0 درصد است.
اقتصام**9123**1545انتهای پیام /*


درباره gohari