خانه / Uncategorized / 13 تن زعفران از مزارع خراسان شمالی برداشت شد

13 تن زعفران از مزارع خراسان شمالی برداشت شدمحمدعلی شریکیان سه شنبه در گفت و گو با ایرنا سطح کشت مزارع زعفران در این استان را 2 هزار و 190 هکتار دانست که از این سطح هزار و 422 هکتار بارور و 768 هکتار غیربارور با تولید 8.8 تن است.
وی با بیان اینکه فاروج از نظر سطح کشت و تولید رتبه اول و اسفراین و شیروان به ترتیب در جایگاه بعدی قرار دارند گفت: سطح کشت زعفران در سال جاری در مناطق مستعد استان 950 هکتار برآورد می شود.
شریکیان افزود: شرایط مناسب اقلیمی، سازگاری، کاهش منابع آبی، عملکرد و درآمد مناسب، ارتقای دانش فنی زعفران کاران و سهولت نگهداری از عوامل مهم توسعه محصول صادراتی زعفران است.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی زمان برداشت زعفران در مناطق مختلف استان را اواخر مهر ماه تا اواخر آبان ماه عنوان کرد و گفت: افزایش باروری، تغذیه مطلوب مزارع با کودهای دامی و آلی و شرایط دمایی از جمله عوامل تولید محصول زعفران است.

**خراسان شمالی رتبه دوم کشور در عملکرد تولید زعفران
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: براساس آمارهای موجود، این استان در سطح زیر کشت زعفران در سال 94 رتبه سوم ودر عملکرد با 4.1 کیلوگرم در هکتار رتبه دوم کشور را داشت که عملکرد تولید در آمار سال 95 به 6.1 کیوگرم در هکتار ارتقا یافته است.
خراسان شمالی 344 هزار هکتار عرصه کشاورزی دارد که از این سطح حدود 40 هزار هکتار باغ و مابقی زراعت است.
7186/ 6042 خبرنگار: فاطمه مقدسی باجگیران** انتشار دهنده: سیدحسین قدسیانتهای پیام /*


درباره gohari